Praktisk

Adresse

Sønder Palæ, Sønder Allé 10, 4. sal, 8000 Århus C.

Tidspunkter

Du kan få tider 8:30, 9:45, 11:00 om formiddagen eller 15:00, 16:15, 17:30 om eftermiddagen.

Ventetider

Jeg har i øjeblikket omkring 3 måneders ventetid, hvis du har lægehenvisning. Men det ændrer sig hele tiden, så ring/skriv og spørg, hvor lang ventelisten er lige nu.

Betaling

Du kan betale på tre måder:

 • Kontant
 • Med MobilePay til 21295
 • Via netbank overførsel til reg. 8117 konto 4867828

Der er ikke mulighed for at betale med kreditkort.

Priser med lægehenvisning

Hvis du har lægehenvisning, kan du få tilskud til samtalerne. Med refusion fra Sygesikringen bliver din egen andel: 420,17 kr. for første samtale, og 350,36 kr. for de efterfølgende.

Priser uden lægehenvisning

Hvis du ikke har henvisning fra lægen, må du betale det hele selv og så er prisen 1.200,00 kr. for en individuel samtale. Samtalens varighed er 50 minutter inklusive ny aftale og betaling.

Yderligere refusion

Hvis du er medlem af Sygeforsikring ”Danmark” kan du få 200-300 kr. i refusion pr. samtale.
Hvis du eller din arbejdsgiver har tegnet en privat sundhedsforsikring, er der også mulighed for at få refunderet udgifter.
Du kan læse mere om sundhedsforsikringer her: www.sundhedsforsikringer.dk

Aflysninger og udeblivelser

Du må melde afbud senest 24 timer før aftalt tid, hvis du vil undgå at betale for samtalen.
Så har jeg mulighed for at give tiden videre til en anden.
Reglen gælder uanset årsagen, også selvom du bliver syg.

Tavshedspligt og registrering

Som privat praktiserende klinisk psykolog og medlem af Dansk Psykologforening, arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer. Det indebærer frem for alt, at jeg har tavshedspligt, også over for offentlige myndigheder. Det betyder, at jeg ikke udleverer journalmateriale, medmindre du udtrykkeligt har givet mig skriftligt samtykke til at gøre det. Epikrisen – det afsluttende journalnotat – er jeg forpligtet til at sende tilbage til den læge, som har henvist dig. Til den afsluttende samtale bliver vi enige om, hvad der skal stå i epikrisen.


PRIVATLIVSPOLITIK

I maj 2018 indførtes den nye Persondataforordning (GPDR). Med denne ændring gives der mulighed for at få større indblik i hvilke data, der indsamles om dig og hvordan disse opbevares. Ændringen medfører også at jeg skal oplyse dig om dine rettigheder i forhold dine data og hvordan du kan klage over behandling af data. Dine data er dine personoplysninger og dine såkaldte personfølsomme oplysninger.
I det følgende kan du læse om min privatlivspolitik.

 • Som autoriseret psykolog, der udfører psykologisk behandling/rådgivning, har jeg journalpligt. En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, som den enkelte klient er i gang med. Det omfatter både faktiske og behandlingsmæssige oplysninger. Som minimum skal jeg indsamle og opbevare følgende data for hvert klientforløb:

  • Klientens navn, alder, arbejdssituation, telefonnummer
  • Årsagen til klientens henvendelse og det, som klienten ønsker hjælp til
  • Iværksat psykologisk rådgivning/behandling
  • Tematikker, som der arbejdes med undervejs

  Desuden skal journalen indeholde oplysninger om indgåede aftaler og om eventuelle samtykkeerklæringer, der måtte være blevet givet af den pågældende klient. Det, der står i journalen, skal være genkendeligt for klienten, og klienten kan bede om at få udleveret det, der er noteret i journalen.

  De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

  Jeg kan også modtage og opbevare helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge (jf. reglerne i Sundhedslovens kapitel 9). Dette sker typisk i forbindelse med, at du har fået en lægelig henvisning til psykologhjælp. Nogle læger skriver nemlig på henvisningen, hvorfor du har fået denne.

  Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig.

  Til brug for afregningsformål kan jeg også registrere og opbevare andre oplysninger om dig. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

 • Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.

  Derfor må videregivelse af helbredsoplysninger til andre uden for klinikken som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til din egen læge, som jeg er pligtig til at meddele, at du har påbegyndt et forløb hos mig (hvis du altså har fået en lægelig henvisning), og som jeg også er forpligtet til at sende en såkaldt epikrise, som skal indeholde nødvendig information om forløbet (jf. praksisoverenskomsten § 10, stk. 7). De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens kapitel 9. Jeg vil dog altid sikre mig dit samtykke, eksempelvis i forhold til udfærdigelse af epikrise, før jeg sender en sådan til din læge.

  De oplysninger, som jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg videregive oplysninger om, at du har modtaget behandling hos mig, til den instans der skal betale.

 • Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

  Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 • Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har journalført om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

 • Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

  Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes Styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

 • I tilfælde af sikkerhedsbrud har jeg pligt til at underrette Datatilsynet indenfor 72 timer, ligesom jeg har pligt til at underrette dig så hurtigt som muligt – og indenfor samme tidsrum.

Klage- og erstatningsmuligheder

Dine rettigheder

Som autoriseret psykolog har jeg i henhold til §§ 23 og 45 i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, pligt til at informere skadelidte om rettigheder samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Midt samt øvrige steder, hvor det måtte være min pligt at bistå dig med en klage.

Der er klagefrister for de enkelte klageinstanser.

Således er fristen for rettidig klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.

Gælder klagen forhold, der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fra patienten fremsættes overfor Regionen, hvor psykologen har sin praksis (i mit tilfælde er det Region Midt). Og klagen skal fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

Det er ligeledes min pligt at bistå dig i et evt. søgsmål om erstatning – f.eks. til Patienterstatningen.

Patienterstatningens afgørelse kan senest en måned efter indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen. Og også Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan indbringes for en højere instans – nemlig for retten. Det skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Utilsigtede hændelser

Når noget går galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse.

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, vil sundhedsvæsnet meget gerne vide det, så der kan drages læring af det. Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.

Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen.

Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete – gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre.

Du kan læse mere om indberetning af en utilsigtet hændelse i denne pjece fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Rapportering af utilsigtede hændelser